Šolsko leto 2019/2020  je za devetošolca čas odločanja za nadaljnje izobraževanje. Pri tem mu med drugim stojimo ob strani učitelji, šolski svetovalni  delavci in starši. V nadaljevanju predstavljamo pomembnejše aktivnosti, ki lahko pripomorejo k lažji  in premišljeni odločitvi, kam po osnovni šoli.

V preteklem šolskem letu so se učenci seznanili z računalniškim programom Kam in kako (KIK). Dostop je mogoč prek spleta: https://www.ess.gov.si/ncips/kam-in-kako. KIK učencu  pomaga spoznati njegove interese in želje, kaj bi rad delal. Na podlagi odgovorov mu ponudi okvirni izbor primernih poklicev. Dostop se prvič omogoči v šoli, potem lahko vprašalnik rešuje tudi doma in raziskuje poklice glede na interes, vrsto dela, spretnosti, sposobnosti.

Z učenci smo v 8. razredu preleteli že nekaj uporabnih spletnih strani, kjer lahko dobijo informacije o nadaljnjem šolanju.  Spletne strani si je vredno ogledati večkrat, še posebej priporočamo:

– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)-Vpis v srednje šole

https://www.gov.si/teme/vpis-v-srednjo-solo/:  vsebuje  informacije o razpisu za vpis v SŠ, o omejitvi vpisa, učna mesta, rokovnik aktivnosti …

– Spletni portal Mojaizbira.si  https://www.mojaizbira.si/:  uporabna spletna stran z opisi poklicev, srednjih šolah, izobraževalnih programih.

– Nacionalni center za informiranje in poklicno svetovanje (NCIPS): https://www.ess.gov.si/ncips/cips : karierno središče za dodatno pomoč pri izbiri poklicne poti.

Individualni pogovori: Vsak učenec se bo v šoli o nadaljnjem izobraževanju pogovoril s šolsko svetovalno delavko Marjeto Vene. Na pogovor ste vabljeni tudi starši po dogovoru v dopoldanskem času ali v času popoldanskih skupnih govorilnih ur.

Pomembnejša obvestila, povezana z odkrivanjem poklicnih interesov in gradnji nadaljnje karierne poti, se nahajajo v šolski avli na tabli z naslovom PRED IZBIRO POKLICA. Nekatera obvestila  bodo objavljena na spletni strani šole ali pa vam bodo poslana po elektronski pošti preko eAsistenta. Devetošolce in starše bomo obveščali o dnevih odprtih vrat posameznih srednjih šol, o dnevu odprtih v vrat slovenskega gospodarstva in posameznih podjetij ter drugih pomembnejših dogodkih.

V oktobru, novembru 2019 bodo devetošolci v šoli izpolnjevali elektronski vprašalnik o poklicni poti – eVPP. Tedaj bodo med drugim zapisali tudi poklic in šolo, o kateri trenutno razmišljajo. Odgovori z vprašalnika bodo hkrati podlaga za pogovor o tem, kam po osnovni šoli. Za dostop do ankete in izpolnjevanje le-te je potrebno pisno soglasje staršev (Kam naprej po osnovni šoli).

V četrtek, 14. novembra 2019, bo dan dejavnosti za devetošolce. Letos se bo na OŠ Orehek Kranj predstavilo okoli petindvajset srednjih šol. Vsak devetošolec iz  OŠ Tržič, OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem in OŠ Orehek Kranj se bo po predhodni prijavi udeležil predstavitve petih srednjih šol.

V začetku februarju 2020 bo roditeljski sestanek  za starše. Osrednja točka dnevnega reda bo predstavitev Razpisa za vpis v srednje šole 2020/2021. Predstavljeni bodo pomembni  datumi o vpisu v SŠ, dobili boste informacije o vpisnem in izbirnem postopku za vpis v srednje šole.

Informativna dneva v srednjih šolah bosta v petek,14., in v soboto, 15. februarja 2020. V petek devetošolci ne bodo imeli pouka, zato skupaj obiščite želene srednje  šole. V teh dneh se lahko udeležite predstavitve treh srednjih šol. Na izbrani srednji šoli boste prejeli najnovejše pomembne informacije. V marcu, po zimskih počitnicah pa  bodo učenci že izpolnjevali prijavnico za vpis v 1. letnik srednje šole.

Učenec s starši po potrebi lahko obišče Karierno središče Kranj. Le-ta se nahaja na lokaciji  Zavoda za zaposlovanje Kranj, Šuceva 2, Kranj. Na tem mestu je na voljo več informacij in literature o izobraževanju. Za dodatne informacije pokličite na telefonsko številko kariernega svetovalca 059 695 740. Svetovalec po dogovoru izvede tudi individualno poklicno svetovanje.

Nacionalni preizkusi znanja so pomembna informacija ob zaključku osnovnega šolanja. V primeru omejitve vpisa v srednjo šolo so dosežki pri NPZ iz MAT in SLJ lahko merilo za vpis. Potekali bodo v torek, 5. 5. 2020, iz SLJ,  v četrtek, 7. 5. 2020, iz MAT, v ponedeljek, 11. 5. 2020, iz ZGODOVINE.

Pomembno spletno  stran predstavlja Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad, kjer se nahajajo informacije o štipendijah: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/

Za Zoisovo štipendijo lahko zaprosi devetošolec, ki doseže vsaj en izjemni dosežek v 8. ali 9. razredu in ima v 9. razredu zaključni uspeh s povprečno oceno 4,7. Razpis za štipendije je vsako leto objavljen praviloma konec junija. O tem boste pravočasno obveščeni.

Vsi skupaj spodbujajmo mladostnika k samostojnosti, naj že vnaprej išče informacije, v šoli poišče pomoč in odgovore na vprašanja. Želimo, da se bo odločil za šolo, v katero bo vstopil z veseljem in z radovednostjo. Za dodatne informacije pokličite šolsko svetovalno delavko na tel. 04/20 19 511ali pišete na e-naslov marjeta.vene@osorehek.si.