šolsko leto 2020/2021 je za devetošolca čas odločanja za nadaljnje izobraževanje. Pri tem mu bomo skupaj s starši stali učitelji in šolski svetovalni delavci. Za dobro sodelovanje v nadaljevanju predstavljamo pomembnejše aktivnosti, ki pripomorejo k lažji in premišljeni odločitvi kam po osnovni šoli.

V preteklem šolskem letu so se učenci seznanili z računalniškim programom Kam in kako (KIK). Učencem omogoča, da na interaktiven način odkrivajo poklicne interese in želje. Na podlagi odgovorov dobijo okvirni izbor primernih poklicev. Dostop imajo še vedno mogoč prek spleta: https://www.ess.gov.si/ncips/kam-in-kako  Tako tudi z domačega računalnika  dostopajo do svojih odgovorov, jih spreminjajo in raziskujejo poklice glede na interes, vrsto dela, spretnosti, sposobnosti.

Z učenci smo v 8. razredu preleteli nekaj uporabnih spletnih strani, kjer dobijo informacije o nadaljnjem šolanju. Vredno si jih je ogledati večkrat, še posebej priporočamo:

vsebuje  informacije o poteku vpisa (rokovniki s pomembnimi datumi, razpis za vpis v SŠ,  omejitev vpisa, učna mesta).

zelo uporabna spletna stran z opisi poklicev, srednjih šolah, izobraževalnih programih.

  • Nacionalni center za informiranje in poklicno svetovanje (NCIPS):

https://www.ess.gov.si/ncips/cips  je karierno središče za dodatno pomoč pri izbiri poklicne oz. izobraževalne poti.

 Pomembnejša obvestila, povezana z gradnjo izobraževanja po osnovni šoli, se bodo nahajala v šolski avli na tabli karierne poti. Poslana bodo tudi po elektronski pošti. Obveščali  bomo o dnevih odprtih vrat na srednjih šolah, podjetjih in drugih dogodkih. O vsem tem bodo devetošolci informirani v šoli in prav tako po elektronski pošti.

V septembru 2020 smo s strani gorenjskih srednjih šol prejeli bilten z naslovom VRTILJAK POKLICEV 2020. Vsi devetošolci ga prejmejo še v tiskani obliki. Na naslovnici so pomembni datumi, ko bodo srednje šole odprle svoja vrata in se predstavile devetošolcem. O podrobnostih bomo pravočasno obvestili. V šoli bomo do konca septembra zbirali prijave devetošolcev za morebiten obisk posamezne srednje šole. V kolikor bodo razmere dopuščale,  bomo obisk v dogovoru s SŠ in soglasjem staršev izvedli v dopoldanskem času.

Individualni pogovori (od oktobra do februarja…) Vsak učenec se bo o nadaljnjem izobraževanju pogovoril s šolsko svetovalno delavko Marjeto Vene. Na pogovor vabljeni tudi starši po dogovoru v šoli, v času govorilnih ur ali po telefonu.

V novembru 2020 bodo devetošolci izpolnjevali elektronski vprašalnik o poklicni poti (eVPP). Tedaj bodo med drugim zapisali tudi poklic in šolo, o kateri  razmišljajo. Za dostop do ankete in izpolnjevanje le-te je potrebno izpolniti pisno izjavo staršev z naslovom Kam naprej po osnovni šoli. Učenci jo bodo prejeli v šoli in prinesli staršem v podpis in izpolnjeno vrnili razredniku.

V četrtek, 12. 11. 2020, bo za devetošolce dan dejavnosti. Aktivnosti bodo po dvanajstih letih potekale še vedno v sodelovanju z OŠ D. J. Cerklje in Tržič, vendar ločeno na vsaki šoli posebej. Dejavnosti bodo namenjene intenzivnemu raziskovanju sebe, izobraževalnih interesov in drugih dejavnikov, ki vplivajo na karierno pot.

V začetku februarja 2021 bo roditeljski sestanek  za starše. Osrednja točka dnevnega reda bo predstavitev Razpisa za vpis v srednje šole 2021/2022. Predstavljeni bodo pomembni  datumi o vpisu in postopek za vpis v želene izobraževalne programe..

Informativna dneva v srednjih šolah bosta v petek, 12. 2. 2021 in v soboto, 13. 2. 2021. V petek devetošolci ne bodo imeli pouka, skupaj s starši obiščejo želene srednje  šole. V teh dneh se lahko udeležijo predstavitve treh srednjih šol. Na izbrani srednji šoli bodo prejeli najnovejše informacije pred vpisom. Po zimskih počitnicah bodo učenci pričeli izpolnjevati prijavnice za vpis v 1. letnik srednje šole.

Nacionalni preizkusi znanja so pomembna informacija ob zaključku osnovnega šolanja. V primeru omejitve vpisa v srednjo šolo so dosežki pri NPZ iz MAT in SLJ lahko merilo za vpis. Načrtovani termini NPZ so: 4. 5. 2021 iz SLJ, 6. 5. 2021 iz MAT, 10. 5. 2021 iz ZGODOVINE.

Priporočamo ogled spletne  strani Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad, kjer se nahajajo informacije o različnih štipendijah: https://www.srips-rs.si/stipendije

Za Zoisovo štipendijo lahko zaprosi devetošolec, ki doseže izjemni dosežek in ima v 9. razredu zaključni uspeh s povprečno oceno 4,7. Razpis za štipendijo je vsako leto objavljen praviloma konec junija. O tem bomo še obveščali.

Naš cilj je spodbujati mladostnika k samostojnosti, zato naj že vnaprej išče informacije, v šoli poišče pomoč in odgovore na vprašanja. Želimo, da se bo odločil za šolo, v katero bo vstopil z veseljem in z radovednostjo. Za dodatne informacije v šoli se obrnite na šolsko svetovalno delavko, kličite  na tel. 04/20 19 511 ali pišete na e-naslov marjeta.vene@osorehek.si

Dostopnost