Šolska svetovalna služba

Šolska svetovalna služba spremlja vključevanje in razvoj otrok od vstopa v vrtec do vpisa v srednje šole. Strokovne delavke svetujejo učencem in staršem pri reševanju pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela ter pri tem sodelujejo z učitelji in vodstvom šole.

Na šoli v okviru šolske svetovalne službe delujejo:

socialna delavka v šoli in v vrtcu Polona Bogataj, polona.bogataj@osorehek.si,  telefon: 04/2019 512,

  • specialna pedagoginja Duša Geč, dusa.gec@osorehek.si, ki nudi dodatno strokovno pomoč učencem s posebnimi potrebami ter individualno in skupinsko pomoč učencem z učnimi težavami, telefon: 04/2019 509,
  • socialna pedagoginja Petra Podlogar, ki nudi dodatno strokovno pomoč učencem s posebnimi potrebami, petra.podlogar@osorehek.si, telefon: 04/2019 500,

ki prav tako nudi dodatno strokovno pomoč učencem s posebnimi potrebami.

Strokovne delavke so prisotne na skupnih mesečnih popoldanskih govorilnih urah in dopoldne po dogovoru.

Cilj vseh je zadovoljstvo in uspešnost učencev, staršev in učiteljev. Če je potrebno, v soglasju s starši, sodelujejo tudi z drugimi zunanjimi institucijami.

Posebno skrb namenjajo učencem s posebnimi potrebami, razumevanju otrokovih razvojnih in čustvenih težav, reševanju učnih težav, vpisu v 1. razred in v srednjo šolo, preventivnim dejavnostim za učence, reševanju socialno-ekonomskih stisk.

Svetovalna služba vodi ali koordinira tudi naslednje dejavnosti: koordinira delo z nadarjenimi, vodi karierno orientacijo, prostovoljno delo, otroški parlament in učno pomoč, organizira humanitarne akcije (zbiralne akcije starega papirja, zbiranje igrač, zamaškov ipd.). Vodi tudi nekatere projekte, in sicer Razvijanje pozitivnega samovrednotenja v šolskem okolju (programi razrednih ur), Z roko v roki prvošolci in šestošolci, Simbioza med generacijami, dejavna je tudi pri vodenju šolskega parlamenta.

Prispevki šolske svetovalne službe:

 

Karierna orientacija v 9. razredu 2019-20

Šolsko leto 2019/2020  je za devetošolca čas odločanja za nadaljnje izobraževanje. Pri tem mu med drugim stojimo ob strani učitelji, šolski svetovalni  delavci in starši. V nadaljevanju predstavljamo pomembnejše aktivnosti, ki lahko pripomorejo k lažji  in premišljeni...

Šola za življenje – preventivne dejavnosti 2019-20

Šolska svetovalna delavka Marjeta Vene skrbi za koordinacijo in izvedbo Šole za življenje. To je preventivni program za učence z vsebinami kot so duševno zdravje, osebna higiena, zdrava prehrana, samopodoba, učenje za učenje, raznovrstne odvisnosti, odnosi med...